Har du en berättelse om maktmissbruk i Sverige?

FaktaSverige har redan skickat en petition till den Europeiska Parlamentet om att Sverige ska antingen skriva under protokollet eller publicera offentligt att diskrimineringslagarna gäller INTE myndighetsbeslut i Sverige. Tillsammans kan vi agera mot maktmissbruket. Skicka er berättelse och gå med i vår mejlutskick.Sverige nekar EU-lag till EU medborgare & stödjer brottslighet

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare."

Läs här om "Uteblivet svenskt undertecknande av tilläggsprotokoll 12 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter"

Det nuvarande diskrimineringsförbudet i artikel 14 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter gäller endast rättigheter vilka omfattas av konventionen. För att eliminera denna allvarliga begränsning av skyddet för de mänskliga rättigheterna har ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen förhandlats fram. Tilläggsprotokollet utsträcker diskrimineringsförbudet så att det omfattar åtnjutandet av alla rättigheter vilka är reglerade i lag. Detta är ett viktigt steg i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde.

Tyvärr har Sverige varken undertecknat eller ratificerat protokollet. Regeringen har ifrågasatt om ett tilläggsprotokoll är rätt metod eftersom det tar lång tid innan Europadomstolen hunnit utveckla en praxis. Detta är en mycket anmärkningsvärd hållning eftersom samma argument likaväl kan användas mot själva konventionen. Konventionen är även det ett levande instrument, med en praxis från domstolens sida som ständigt utvecklas beroende på samhällsförhållandenas förändringar. Det argumentet skulle även kunna anföras mot ny nationell lagstiftning över huvud taget.Grundläggande Rättigheter?

Det är allmänt accepterat internationellt att lagar som strider mot folkets grundläggande rättigheter inte kan vara förenliga med rättsstatsprincipen. Grundläggande rättigheter motarbetas dagligen av DO och andra myndigheter i Sverige."A gross violation of EU law" - EU Direkt Lawyer

Sverige aktivt motsätter sig EU-lag

Sverige har varken undertecknat eller ratificerat protokoll nr 12 (Protocol 12 (English)) till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (ECHR). I sin tredje och fjärde rapport hade Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) rekommenderat att landet skulle underteckna och ratificera detta instrument. De svenska myndigheterna uppgav ännu en gång att de inte har för avsikt att göra det inom en snar framtid. ECRI anser att ratificeringen av protokollet, som föreskriver ett allmänt förbud mot diskriminering, är ett användbart steg för Sverige att bekämpa rasism och rasdiskriminering mer effektivt på nationell nivå.
(Källa: Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans - ECRI RAPPORT OM SVERIGE).

Rättsstatsprincipen är ett avgörande inslag i konstitutionella demokratier och en grundläggande princip inom EU. För att förhindra missbruk av statsmakt måste lagen följas av alla och se till att lagliga rättigheter uppfylls i praktiken/verkligheten.Varför har vi lagar?

"Lagar skyddar vår allmänna säkerhet och säkerställer våra rättigheter som medborgare mot övergrepp från andra människor, av organisationer och av regeringen själv. Vi har lagar för att säkerställa vår allmänna säkerhet. - Judicial Learning Center

DO gör motsatsen och har kritiserats flera gånger för att de inte utför sitt uppdrag, sin mandat från EU.


"We have a repudiation of the human rights system by too many leaders, in too many places." översättas till "Vi har ett förnekande av systemet för mänskliga rättigheter av alltför många ledare, i för många länder." Det omfattar speciellt Sveriges regering som vägrar att skriva under tilläggsprotokoll 12 som ska skydda EU-medborgare från myndigheternas maktmissbruk. Även DO vägrar att efterleva deras uppdrag från EU eligt ECRI. Nästan alla invandrare i Sverige har samma erfarenhet av systematisk diskriminering från de Svenska myndigheterna, och ett systemetiskt överenskommelse myndigheterna emellan att försvåra att klagomål om diskrimineringen ska vidare till EU. Samtliga myndigheter samarbetar i detta nekande av grundläggande fri- och rättigheterna. Har någon som har läst det här någonsin blivit nekad sina rättigheter av de svenska myndigheterna? Nedlagda polisanmälningar, nedlagda klagomål om illa behandling av myndigheter? Juristerna har sagt att det finns inget man kan göra? "Det bara är så!"

En sak är säkert. Irland, Tyskland och även Storbrittanien har adopterat EUs riktlinjer och tar grundläggande fri- och rättigheter på allvar.

What is Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms? Protocol 12 (English)

Den svenska regeringen har vägrat att ratificera och implementera viktiga delar av EU-lag för att kunna slippa uppfylla dessa krav att lagen tillämpas i verkligheten. Vasd blir det för skillnad mellan Sverige och diktaturer som gör samma sak. Men Ukraine... Ukraine är en möjlighet att tjäna pengar precis som alla andra krig. Mänskliga rättigheterna måste tillämpas i det egna landet först innan man går ut och talar om för omvärlden hur mänskliga rättigheter ska fungera. Sverige är med i EU men ar INTE med i EU-konventionen då Sverige nekar samtliga krav på icke-diskriminering.

En motion som har legat utan åtgärd under 23 år av Sveriges Regering
Motion 2001/02:U205 Uteblivet svenskt undertecknande av tilläggsprotokoll 12 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

"De argument som regeringen anfört mot tilläggsprotokollets form och innehåll saknar bärkraft, och det är synnerligen angeläget att Sverige omgående undertecknar protokollet och att det sedan skyndsamt föreläggs riksdagen för ratificering."
Stockholm den 26 september 2001

Hela 23 år. En livstid som Sverige har nekat EUs Protocol 12 som handlar om icke-diskriminering och att ingen myndighet ska strunta i andra myndigheters diskriminering mot EU medborgare. Är vi ens EU medborgare när Sverige inte ens vill tillämpa EUs lagar och regler.

Vad är demokrati?
"Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val."
Källa: Regeringens webbsida. Vad vill de som styr åt folket när den nekar rätten till att inte blir diskriminerad. En rätt som andra EU länder tillämpar. En av de viktigaste rättigheter.

"ECRI reiterates its recommendation to ratify Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights."

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Artikel 47 – Rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol gäller INTE i Konungariket Sverige, har regeringen beslutat.The Equality Ombudsman - DO


(Diskrimineringsombudsmannen)

14. As set out in the Act concerning the Equality Ombudsman (2008), the Equality Ombudsman is an independent authority which supervises compliance with the Discrimination Act. To this end, the Ombudsman may, inter alia, receive and consider complaints from individuals who allege that they have been victims of discrimination. The Ombudsman has most of the competences set out in ECRI’s GPR No. 7 § 24, including the power to bring legal action for damages on behalf of the individual concerned.

15. However, ECRI notes that the Discrimination Act, and therefore by extension also the mandate of the Equality Ombudsman, does not fully cover all actions of public authorities. Substantial aspects of the work of law enforcement agencies, for example, are not covered. In the case of a Roma database maintained by the Skåne regional police service (for details see § 72), for instance, this led to a problematic situation in which the Equality Ombudsman’s mandate to investigate the accusation of ethnic profiling was severely limited.

16. European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) recommends that adequate powers and expertise to investigate discrimination by all public authorities, including law enforcement agencies, be vested in the Ombuds institutions. Furthermore, ECRI encourages the Parliamentary Ombudsman to work in consultation with the Equality Ombudsman in these cases.

Källa: 5th report on Sweden by the The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) urging Sweden yet again to comply with EU law.

Note about images: Permission asked for the Lady Justice image below.
Fair Use allows you to use an image based on three conditions. First is if it used for limited non-profit and educational use. Second is if it is changed so drastically that it no longer has the same meaning or purpose, and third is if it is used informatively for the public good. This site strictly for non-profit, educational and informative purposes, and for the public good in exposing the flawed (and denied) human rights situation in Sweden. The systemic racism in Sweden has not only NOT disappeared but is being reinforced by NEW authorities that are supposed to be ensuring that EU law applies for all citizens in Europe.Injustice means no justice

Åklagarmyndigheten förbjuder Polis att ta emot polisanmälningar

Åklagarmyndigheten har gjort klart att EU lagstiftningen inte gäller i Sverige. Att kunna polisanmäla brottslighet är en grundläåggande rättighet och Åklagarmyndigheten har för uppgift att straffa brottslighet och skydda offren. Motsatsen sker i Sverige där offren straffas och myndigheterna som polis och åklagarmyndigheten skyddar brottslingar. HSB var tjänsteföretaget som åklagarmyndigheten gav straffrihet till. HSB har fått uppgift av regeringen att straffa folk som har klagomål mot dem med bl.a. olagliga vräkningar som stöds av Sveriges Tingsrätt. Det är ett diskrimineringssystem som har kommit till avsiktligt.

Svar från EUs Rådgivande Advokater gällande ett fall av grov diskriminering från de svenska myndigheteras sida.

  1. 1. Alla har rätt till en juridisk lösning
  2. 2. Polisen måste utreda all brottslighet inom EU
  3. 3. Myndigheterna får inte klaga på brist på resurser
  4. 4. Alla som befinner sig inom EU ska skyddas från brottslighet
  5. 5. Polisen får inte vägra att ta emot bona fide polisanmälningar
  6. 6. Åklagarmyndigheternas jobb är att åtala brottslingar
  7. 7. Brottsoffer ska behandlas med respekt & få stöd
  8. 8. Detta är ett grovt brott mot EU-rätten från de svenska myndigheternas sida
  9. 9. Det är absolut förbjudet för en polis att hota en person i Polisstationen.
#Åklagarmyndighet #Polis #hsb #StatenStödjerBrottslighet
Civil- och förvaltningsrättsliga bestämmelser

Varken Åklagarmyndigheten, Polisen, JO, JK eller Regeringen följer diskrimineringslagen eller rekommendationerna som har meddelats av EU.

Diskrimineringslagen (2008) förbjuder i sin paragraf 1 diskriminering av på grund av bland annat etnicitet, religion, sexuell läggning och könsidentitet. I § 5(3) definieras etnicitet som nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annan liknande omständighet. I sin senaste rapport hänvisade ECRI till diskrimineringslagen i detalj och lämnade flera rekommendationer (46 och 50 §§) till täppa till luckorna den hade identifierat.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) noterar dock att dessa rekommendationer har inte följts. (Källa: Civil and administrative law provisions).

DO

Discrimineringsombudsmannen - ECRI noterar att diskrimineringslagen, och därför i förlängningen även Jämställdhetsombudsmannens mandat, inte helt täcker alla åtgärder från offentliga myndigheter eller andra som HSB.

DO utreder endast sådant som inte skadar andra myndigheter osv (länk). De meddelar till diskriminerade människor att de endast utreder vissa fall, vilket är emot EUs regler som anger att samtliga fall av diskriminering ska utredas. Sverige har en lattjo laiban attityd till EU lagstiftningen vilket de flesta i Sverige är helt omedveten om. Den dagen de försöker hävda rättigheter som EU rådgigar om lär man sig att sveriges myndigheter använder sig av en standard taktik. Tystnad och inga svar alls utan för att säga på stort sätt. Vi kommer inte att läsa fler mejl från dig.

DO - "Ni har en mandat (mandat: ett officiellt order eller uppdrag att göra något)". Vem är det som har gett er instruktioner att inte utföra ert uppdrag mot olaglig diskriminering, samt inte följa rådet ni har fått från ECHR och ECRI.

Diskrimineringsombudsmannen har mycket information om att det finns lagar mot diskriminering men samtidigt får storkritik från ECRI för att de inte tillämpar diskrimineringslagar på ett odiskriminerande sätt. Diskrimineringslagarna blir alltså tandlösa då det är inget som tillämpas om en annan myndighet eller stor "riksorganisation" som HSB är inblandad. Varför låtsas om att diskrimineringslagar finns om dem inte kan användas?

Diskriminering leder till orättvisor. Orättvisor leder till våld. Våld leder till uppror. Uppror leder till diskriminering. Varken Diskrimineringsombudsmannen, eller andra viktiga demokratiska organ styr med samma värdegrund som det är beskrivit i EU konventionen. Därmed kan man dra slutsatsen att EU-konventionen gäller inte i Sverige. Lika tryggt som andra länders syn på diskriminering, tortyr, brott mot mänskligheten... Vi gör inte det om vi skriver att vi inte gör det. Att något är skrivet på regeringens webbsida betyder ingenting om inte det tillämpas i verkligheten och utan diskriminering mot enskilda grupper.

Stora "paydays" från stora bolag som Google och Spotify- då agerar IMY

Detsamma gäller samtliga myndigheter. Ser man ett sätt att straffa ett utländskt eller stort företag så agerar myndigheterna. Gällande privatpersoners klagomål mot oetiska företag som bryter mot GDPR & europeisk lagstiftningen får man bara tystnad som respons eller mejlet där de säger att de inte kan göra något. De lämnar folk hängande från trädet av justitiemord. Det verkar vara en rödtråd som samtliga myndigheterna följer. Även Polisen är inblandad. Det blir injgen EU ölag effekt någonstans. EU Direkt påstår en sak och det speglas i varje myndighets information på deras webbsidor - men det är inget som myndigheterna agerar på då, frustrerande nog, EU lag gäller inte i Sverige.

General Data Protection Regulation (GDPR) gäller inte heller

IMY.se - bestämmer vilka delar av GDPR gäller från fall till fall. Det betyder att de kan avfärda straffåtgärder för HSB.se och andra organisationer som bryter mot dessa lagar och istället utfärda enorma böter till amerikanska företag som Google för att ta pengar från kränkningar i utlandet. IMY svar till ingen. Många svenska organisationer, myndigheter etc är väldigt verbala om att följa EU:s lagar och grundläggande rättigheter men i verkligheten ser de sig INTE begränsade av dessa lagar. Sverige vägrar att ratificera viktiga delar av EU-rätten.Efter 9/11 attackerna öppnade Sverige upp till USA med information om folk USA var intresserad av samt fick de utföra "extraordinary renditions" av människor från Bromma Flygplats till länder där kunde utsättas för tortyr. Senare fick dem ett stort skadestånd från de inbladade myndigheterna, som hade agerat utanför EU-lag och som hade struntat i dessa människornas mänskliga rättigheterna.Orättvisor - Alla har rätt till en juridisk lösning

Alla vems rättigheter har kränkts har rätten att få rättvisa via en opartisk kommitté som utreder orättvisan.

Moment 22. Den svenska staten säger att man kan vända sig till de myndigheterna som har blivit kritiserad många gånger då de diskriminerar så mycket.

Tyvärr så blir man avvisad som invandrare nästan direkt av dessa "hjälporgan" ???? som regeringen hänvisar till. Samma myndigheterna som kritiseras av ECRI för deras diskriminering.

Om du anser att dina mänskliga rättigheter kränkts (Regeringens moment 22 spel)

HSB får straffa offer

HSB har fått en dispens från den Svenska staten & samtliga myndigheter såsom DO och Åklagarmyndigheten för att satsa på brottslighet mot sina kunder, ägarna till fastigheterna överlämnas till HSBs jurister som får rätten att straffa bostadsägare som nekades rätten att polisanmäla HSBs egen brottslighet. Denna straffrihet vänder hela rättsystemet så att offren straffas istället för förövaren.

Samtidigt satsar HSB på en brottslighet som saknar heder samt bryter mot EUs lagstiftning för hur företag ska bete sig genemot sina kunder.

Lag utan lag v2.0

Regering har bestämt att BRF-kapningar finns inte längre. De är everens att BRF-kapningar försvann 2023-01-01 när den nya lagstiftningen som gjorde BRF-kapningar olagliga. Dessa BRF:er förvandlades till laglösa enklaver där EU-lag inte existerar längre, och det finns idag ingen myndighet man kan vända sig till.

Extraordinary vräkningar. HSB, en tredjeparts fastighetsförvaltare. en underleverantör av fastighetstjänster, får döma och straffa ägarna som talar ut, mot HSBs brottslighet i kapade BRF:er. De bryter inte lagen då Regering har bestämt att EU lag ska inte finnas i BRF:er.

Ingen vågar tala om EU Lag

"The sound of silence"

Hela juristkåren i Sverige redan utbildat om att HSB är ostraffbara och andra myndigheter är untouchable. De ger fel råd till sina klienter om att "Man kan inte gå upp mot dem". Det är diktaturens rådgivning. Inte EUs. Fundamental Rights Agency och ECRI påstår motsatsen.

Dessa orättvisor som stöds av de flesta Tingrätten oftast går åt andra hållet i högre instanser som kan EU lag och som tar lagen på mer allvar.Köpa en bostadsrätt i fel BRF och blir av med EU-lagskyddEn bostadsrättsförening skall vara en demokratisk ekonomisk förening där alla ägare är huvudmän enligt lagen. MEN. Om HSB har tagit fäste i en BRF där privatpersoner kan köpas av HSB med några tusenlapper i månaden och andra förmåner är det oerhört lätt för BRF:en att kapas. Även trots nuvarande lagstiftningen eftersom HSB kan bara köpa en domare och ha oskyldiga huvudmän vräkt från BRF:en de är delägare i.

Att köpa en bostadsrätt gör att en förlorar skyddet av Polisen, Domstolorna, EU-konventionen, EU-lag samt att en extern leverantör får ta över fastighetsbeståndet från majoritetsägarna med tvångsmedtoder. HSB räknar dessutom med 100% stöd från JO, JK, DO, IMY, Tingsrätterna och den svenska regeringen.Kapningsmodellen för att kapa en BRF - Trots ändrad lagstiftning

Demokratipaket för redan demokratiska BRF:er

I BRF:er som bjudit in HSB och där ägarna (huvudmännen) har demokratiskt styre och sund respekt för varandra är HSB endast en tjänsteleverantör för fastighetsskötsel och juridiska frågor. HSB har tidigare haft en "Demokrati-paket" de erbjöd dessa BRF:er som redan var hel-demokratiska och där ägarna respekterade varandra reda.

Motsatsen till demokratipaketet

I andra BRF:er finns det en mer olycksbådande, odemokratisk och olaglig och hemlig verksamhet i spel där de tillämpar hårda metoder med olaglig affärspraxis för att säkerställa medlemsavgifter etc. Här fanns och idag finns inte demokrati-paketet.

Morots- och piskapolicy

HSB:s metod är egentligen mer transparent än de tror. De har en klassisk morots- och piskapolicy. Det vill säga... de erbjuder människor saker för att övertala dem att dominera de andra ägarna och hjälpa dem att straffa de andra ägarna av BRF för att följa HSBs och de utvalda ägarna dominans eller bli vräkt.

Lägg till en splittra och härska-policy

Tillsammans med en splittra och härska-policy har du HSB:s affärsmässiga inställning till ägare av BRF:er som de sedan kan manipulera och dominera fritt. Detta gör att egenvinning för vissa och korruption sprider sig. Att HSB har makten att hindra polisanmälningar mot BRF:er betyder att de har köpt folk inom regeringen. Köpta personer i regeringen och domstolssystemen är avgörande för att detta ska fungera. Det finns ett annat sätt att skaffa strafffrihet på den skalan som HSB har fått i Sverige.

Splittra och härska-policy

Strategin börjar då se ut så här.

Erbjud några av BRF-ägarna belöningar för att övertala dem att hota, straffa och utvisa andra ägare som vägrar lyda dem. Extra resurser sätts in för att straffa folk som ifrågasätter bristen på likhetsprincipen och borttagningen av demokratin. Demokrati är ett krav för att en BRF ska kunna finnas överhuvudtaget. Odemokratiska BRF:er finns inte.Köpa en bostadsrätt i fel BRF och blir av med EU-lagskyddEn bostadsrättsförening skall vara en demokratisk ekonomis förening där alla ägare är huvudmän enligt lagen. MEN. Om HSB har tagit fäste i en BRF där privatpersoner kan köpas av HSB med några tusenlapper i månaden och andra förmåner är det oerhört lätt för BRF:en att kapas. Även trots nuvarande lagstiftningen eftersom HSB kan bara köpa en domare och ha oskyldiga huvudmän vräkt från BRF:en de är delägare i.

Också extremt viktigt att notera
En tjänsteleverantör av tjänster till BRF:er som HSB ger endast juridisk skydd till de som styr eftersom HSB kan då ta över BRF:en.

Detta faktum kan bekräftas av BRF:er som har efter många försök slängt ut HSB. Kontakta oss om ni vill ha mer information. HSB är välkomna att kontakta oss eller köpa en domare till och ta oss till domstol.Att köpa en bostadsrätt gör att en förlorar skyddet av EU-konventionen, EU-lag samt att en extern leverantör får ta över fastighetsbeståndet från majoritetsägarna med tvångsmedtoder. Med stöd av regeringen..


Rättsstatsprincipen förklarasSverige påstår ofta att EU lag inte är lika rättvis som svensk lag, men hur kan det stämma när svensk lag inte finns till för alla som bor i Sverige medans EU lag finns för alla som vistas inom EU. Sverige tolkar om lagstiftningen för anpassa egna ändamål, och tillämpar inte EU lag eller de grundläggande fri- och rättigheterna om inte det passar stora företag som HSB.

- Lagen ska vara blind och gälla alla


Maktmissbruk

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare."

Uteblivet svenskt undertecknande av tilläggsprotokoll 12 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

Artikel 12 - Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna - Regeringen. Löften om rättigheter som svenska myndigheterna inte alls tänker tillämpa enligt eget uttalande.Sverige publicerar ord men lever inte alls upp till det som skrivs eller det som yttras i den offentliga politiken. Maktspel pågår med stor emfasism på 'spel'. Ett lek för publiken att åskåda.Ökad diskriminering och osäkra domar godkänd av JO och JK innan domar ändras av hogre instanser

Varken EU-lag, grundläggande rättigheter eller prejudicerande domar får effekt i svenska domstolar

En fritolkade lagstiftning gäller framför den riktiga EU-lagstiftning i Sverige. Invandrare i Sverige får treskodom varningar men egentligen är det en förvarning om den riktiga default- judgement som ska levereras.

Sverige är ett stort hot mot demokratin inom EU

Solna Tingsrätt är redan uppköpt av HSB som kan bestämma och berätta för svenska domare vilka lagar gäller, att EU-rätt samt Grundläggande fri- och rättigheterna inte gäller för invandrare. Mål T 2069-23 där 2st domare fick instruktioner från HSB att inte kontakta EU som parterna HSB hade straffat under flera år och nu vill vräka pga en facebook grupp har orsakat ett grovt rättegångsfel enligt EU lag samt Högsta Domstolens dom i december som bekräftar EU-lagens företräde.

På Domstol.se står det klart och tydligt "En enskild kan också kräva att en nationell domstol ska begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen." men det har inte påverkat rasistiska domare som HSB kan ta in som får instruktioner från HSBs jurister om hur lagstiftningen ska tolkas när de vill straffa en av deras kund/huvudmännen till deras verksamhet. Varken ordet huvudman eller brotten "trolöshet mot huvudman" gäller för invandrare i Sverige. Det är ren rasism. Hur många hundra gånger kan HSB blir inblandad i brottslighet och komma undan utan att hela organisationen måste granskas eftersom de kör en egen lagstiftning vid sidan av EU-lagstiftningen. Detta handlar inte om inkompetens, eller misstag. Det här är HSBs sätt att göra affärer inom EU och det är också högst olagligt.Länk (öppnas i nytt fönster) Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen - Publicerad 2022-12-20 av Högsta Domstolen

Att lagtolkningar kan bestämmas av företag och organisationer är ett direkt hot mot demokratin i Europa och visar att Big Business kan bestämmar över lagstiftninen. I ett fall i Solna Mål-nr Tbestäms mellan HSB och domarna. Skattemedel betalar för HSBs rätt att köpa en domare och leverera olagliga beslut som står i strid mot gällande lagstiftningen och även går så långt att strunta i Högsta Domstolens prejudicerande domar.Korruption (Transparency.org)

"Vi definierar korruption som missbruk av anförtrodd makt för privat vinning." - Transparency.org

"Korruption urholkar förtroendet, försvagar demokratin, hämmar ekonomisk utveckling och förvärrar ytterligare ojämlikhet, fattigdom, social splittring och miljökrisen."

"Att avslöja korruption och ställa de korrupta till svars kan bara ske om vi förstår hur korruption fungerar och vilka system som möjliggör det."

Korruption är den kraft som finns i samhället som gör det möjligt för en jurist på HSB att få en domare i Solna Tingsrätt att struntat i domar från Högsta Domstolen, EU Domstolen och strunta i hans uppgift som domare. Maktmissbruk är det som sker när korruption verkställs.Ökad diskriminering och osäkra domar godkänd av JO och JK innan domar ändras av hogre instanser

Varken EU-lag, grundläggande rättigheter eller prejudicerande domar får effekt i svenska domstolar

En fritolkade lagstiftning gäller framför den riktiga EU-lagstiftning i Sverige. Invandrare i Sverige får treskodom varningar men egentligen är det en förvarning om den riktiga default- judgement som ska levereras.

Sverige är ett stort hot mot demokratin inom EU

Solna Tingsrätt är redan uppköpt av HSB som kan bestämma och berätta för svenska domare vilka lagar gäller, att EU-rätt samt Grundläggande fri- och rättigheterna inte gäller för invandrare. Mål T 2069-23 där 2st domare fick instruktioner från HSB att inte kontakta EU som parterna HSB hade straffat under flera år och nu vill vräka pga en facebook grupp har orsakat ett grovt rättegångsfel enligt EU lag samt Högsta Domstolens dom i december som bekräftar EU-lagens företräde.

På Domstol.se står det klart och tydligt "En enskild kan också kräva att en nationell domstol ska begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen." men det har inte påverkat rasistiska domare som HSB kan ta in som får instruktioner från HSBs jurister om hur lagstiftningen ska tolkas när de vill straffa en av deras kund/huvudmännen till deras verksamhet. Varken ordet huvudman eller brotten "trolöshet mot huvudman" gäller för invandrare i Sverige. Det är ren rasism. Hur många hundra gånger kan HSB blir inblandad i brottslighet och komma undan utan att hela organisationen måste granskas eftersom de kör en egen lagstiftning vid sidan av EU-lagstiftningen. Detta handlar inte om inkompetens, eller misstag. Det här är HSBs sätt att göra affärer inom EU och det är också högst olagligt.Länk (öppnas i nytt fönster) Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen - Publicerad 2022-12-20 av Högsta Domstolen

Att lagtolkningar kan bestämmas av företag och organisationer är ett direkt hot mot demokratin i Europa och visar att Big Business kan bestämmar över lagstiftninen. I ett fall i Solna Mål-nr Tbestäms mellan HSB ochdomarna. Skattemedel betalar för HSBs rätt att beordra att en domare levererar olagliga beslut som står i strid mot gällande lagstiftningen och även går så långt att strunta i Högsta Domstolens prejudicerande domar.FN kritik

Den fritolkning av EU-rätten är inte heller 100% rätt när man jämför svensk tolkning med det som är skriven på engelska av EU.

Det verkar vara en välkänd fenomen att olika länder sätter målvakter i roller inom EU där de kan neka riktiga klagomål att komma till de som ska bestämma om fel och olagligheter har framkommit.

ECRI har för utgångpunkt i deras stadgar att inga av deras medlemmar ska ta emot instruktioner från deras regeringar. Innebörden av en sådan försökran kan innebära att det förekommer mycket instruktioner från regeringar till deras folk som ska arbeta inom ramarna för EU lag.

Mer information om denna hot mot EU-demokratin kommer...

FN kritik kommer...

Kontakta oss

Vi behandlar era uppgifter enligt GDPR lagstiftningen.

Berätta om era erfarenheter, vad som hände och hur era problem behandlades av Myndigheterna.

E-post

info@faktasverige.se